Algemene voorwaarden Bureau Bliksem

1. Woordverklaring
Alle veel voorkomende termen in deze algemene voorwaarden uitgelegd.
1. Bureau Bliksem: wij, de opdrachtnemer, gevestigd in Almelo aan de Vellekatelaan 11 en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74802593.
2. Opdrachtgever: jij, onze klant, die gebruikmaakt van de diensten van Bureau Bliksem of een onderhoudscontract/SEO-abonnement met Bureau Bliksem heeft gesloten.
3. Overeenkomst c.q. opdracht: de overeenkomst die wij met elkaar sluiten omdat jij gebruikmaakt
van onze diensten.
4. Diensten: onze diensten, zoals: SEO/zoekmachine-optimalisatie, grafisch ontwerp, webdesign enz.
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die wij uitvoeren in het kader van de overeenkomst.
8. SEO: onze zoekmachine-optimalisatiedienst om jouw website hoger te krijgen in zoekmachines.
9. Zoektermenonderzoek; het onderzoek waarbij Bureau Bliksem een analyse maakt van de website en
zoekt naar geschikte zoektermen.
10. SEO-analyse: analyse van een website op domeinniveau en paginaniveau.
11. Conversie-optimalisatie; de dienst waarmee Bureau Bliksem ondersteunt om het rendement
(conversie) op een website te verbeteren.
12. Algemene Voorwaarden: onze (onderstaande) voorwaarden.

2. Algemeen
Goed om te weten hoe deze algemene voorwaarden in elkaar steken.
1. Deze voorwaarden gelden op al onze offertes en diensten, onderhoudscontracten en overeenkomsten, tenzij wij samen schriftelijk iets anders hebben afgesproken in de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden gelden ook bij het inschakelen van derden door Bureau Bliksem bij het uitvoeren
van de overeenkomst.
3. Jouw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij iets anders hebben
afgesproken in de overeenkomst.
4. Als je zonder commentaar een offerte, voorstel, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaardt, dan gaan
wij ervan uit dat je instemt met de toepassing van onze Algemene Voorwaarden.
5. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden en onze
overeenkomst gewoon gelden.
6. Als er onduidelijkheden zijn over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden of onze overeenkomst, dan wordt deze bepaling uitgelegd in lijn met deze
voorwaarden.
7. Is er sprake van een situatie die niet in onze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst staat,
dan wordt deze situatie beoordeeld in lijn met de rest van deze voorwaarden.
8. Als wij niet steeds volgens deze voorwaarden handelen, dan mag je hieruit niet concluderen dat
onze voorwaarden niet van toepassing zijn. Wij hebben altijd het recht om alsnog volgens de
voorwaarden te handelen.

3. Offertes
Wat er zoal geldt voor de offertes die wij uitbrengen.
1. Onze offertes zijn kosteloos en vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Als je akkoord gaat met een
offerte, dan heeft Bureau Bliksem de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen te
weigeren. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
2. Bureau Bliksem rekent geen kosten voor een oriënterend gesprek, tenzij jij speciale wensen hebt en
wij hier kosten voor moeten maken.
3. Prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan hoeven wij ons daar niet aan te houden. De
overeenkomst komt dan niet volgens jouw afwijkende aanvaarding tot stand.
5. Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die jij ons gegeven hebt. Je hebt de
verantwoordelijkheid ons alle belangrijke informatie te geven. Als blijkt dat jij onjuiste of niet alle
informatie hebt gegeven, dan mogen wij de offerte of opdracht veranderen. Bureau Bliksem hoeft zich
niet te houden aan een offerte of overeenkomst als in de offerte of overeenkomst een (schrijf)fout
staat.
6. Als in een offerte of de overeenkomst een leveringstermijn staat, heb je geen recht op een
schadevergoeding als wij deze termijn overschrijden. Als wij een leveringstermijn afspreken, dan is
dat altijd als indicatie gegeven.

4. De totstandkoming van een overeenkomst
Hoe een overeenkomst tot stand komt en wat verder geldt voor een overeenkomst tussen jou en
Bureau Bliksem.
1. Een overeenkomst tussen ons komt tot stand als jij/jouw bedrijf onze offerte, opdrachtbevestiging
of de overeenkomst schriftelijk bevestigt of aanvaardt. Ook is sprake van een overeenkomst als wij
op jouw verzoek beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst of onze werkzaamheden.
2. Alleen schriftelijke afspraken gelden. Je kunt geen rechten ontlenen aan mondelinge of
telefonische afspraken. Mondelinge of telefonische afspraken gelden pas als wij deze schriftelijk
bevestigd hebben.
3. Bureau Bliksem mag een overeenkomst of opdracht altijd weigeren. Als een overeenkomst in strijd is
met bepaalde regels of voorschriften van een derde dan mogen wij de overeenkomst ook
weigeren.
4. Alle gegevens, berekeningen, rapportages, overzichten, adviezen, materialen en documenten
maken deel uit van de overeenkomst, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.
5. Als Bureau Bliksem een aanbetaling vraagt, dan moet deze eerst zijn betaald. Zolang de aanbetaling
niet betaald is, starten wij niet met onze werkzaamheden.

5. De uitvoering van een overeenkomst
Wat je wel en niet van ons mag verwachten bij uitvoering van werk volgens een overeenkomst, én wat we
van jou verwachten.
1. De overeenkomst en werkzaamheden voeren wij naar beste en eigen inzicht en vermogen uit, en
volgens de eisen van goed vakmanschap. Wij mogen hierbij bepaalde werkzaamheden door
iemand anders laten uitvoeren.
2. Bureau Bliksem heeft ten opzichte van jou/jouw bedrijf een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting. Onze inspanningsverplichting betekent dat wij jou niet kunnen garanderen
dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die jij voor ogen hebt ook echt behaald gaan
worden.
3. Wij mogen een overeenkomst in verschillende fasen leveren en het al uitgevoerde gedeelte apart
bij jou in rekening brengen.
4. Van jou verwachten we dat je alle gegevens, materialen, documenten, inlogcodes enz. waarvan wij
hebben aangegeven dat we deze nodig hebben voor het goed uitvoeren van de overeenkomst
en/of diensten, op tijd aan ons verstrekt. Als je de benodigde gegevens niet tijdig aan ons
verstrekt, dan hebben wij het recht om de uitvoering van onze overeenkomst en/of diensten op te
schorten. Wij mogen dan de extra kosten volgens de door ons gehanteerde tarieven bij jou in
rekening brengen. Jij moet ervoor zorgen dat alle gegevens, materialen, documenten, inlogcodes
enz. volledig en juist zijn.
5. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden moeten wij rekening houden met regels, richtlijnen,
beleid en technologie van anderen, zoals Google. Wij voeren alle werkzaamheden volgens deze
regels, richtlijnen, beleid en technologie uit. Als het nodig is passen wij onze werkzaamheden aan
conform deze regels, richtlijnen, beleid en technologie van deze derden. Je hebt dan niet het recht
om de overeenkomst te ontbinden.

6. Jouw verplichtingen en medewerking
We hebben jou nodig, hieronder staat waarom en hoe.
1. We verwachten van jou dat alle gegevens, ruimtes, materialen, teksten, inlogcodes enz. waarvan
Bureau Bliksem aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan je behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig (en gratis) beschikbaar zijn. Een levertermijn
begint niet eerder te lopen totdat jij aan ons alle gegevens, ruimtes, materialen, teksten, inlogcodes
enz. hebt verstrekt. Alle verstrekte gegevens, materialen, teksten, inlogcodes enz. moeten vrij zijn
van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Bureau Bliksem is hier niet aansprakelijk voor.
2. Als we werkzaamheden op locatie moeten uitvoeren, is het jouw verantwoordelijkheid dat deze
locatie en de benodigde faciliteiten gratis ter beschikking worden gesteld aan ons. Jij hebt de
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de werkzaamheden of leveringen van derden tijdig
verricht worden, zodat de werkzaamheden van Bureau Bliksem geen vertraging oplopen.
3. Mochten er vertragingen ontstaan dan kan Bureau Bliksem de kosten hiervan bij jou in rekening
brengen.
4. Je vrijwaart Bureau Bliksem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van onze overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ons
toegerekend kan worden. Als wij door een derde worden aangesproken dan moet jij ons, zowel in
een niet-gerechtelijke als in gerechtelijke procedure, helpen en alles doen wat van jou verwacht
mag worden. Als je geen passende maatregelen neemt of ons niet helpt, dan mogen wij, zonder jou
in gebreke te stellen, passende maatregelen nemen. Alle kosten en schade die wij of derden
hierdoor lijden komen voor jouw rekening en risico.

7. SEO
Hoe zit het precies met SEO (zoekmachine-optimalisatie, wat mag je verwachten en wat verwachten wij van
jou?
1. Bij de zoekmachine-optimalisatiedienst vindt een gratis basis zoektermenonderzoek plaats. Er kan
ook uitgebreid zoektermenonderzoek inclusief een advies plaatsvinden tegen betaling. Een
uitgebreid zoektermenonderzoek is niet verplicht, maar Bureau Bliksem raadt dit wel aan voor het
beste resultaat.
2. Bureau Bliksem spant zich om een optimale positie te bereiken voor de afgesproken zoektermen, maar
kan geen enkele resultaten garanderen. Alle mededelingen van ons over mogelijke resultaten zijn
indicatief.
3. Door de aard van onze diensten zijn wij onderworpen en gebonden aan de regels, richtlijnen, het
beleid en de technologie van derden, zoals Google. Wij voeren alle werkzaamheden volgens deze
regels, richtlijnen, beleid en technologie uit.
4. Onze zoekmachine-optimalisatiedienst mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden en mag
niet in strijd zijn met het recht of de fatsoensregels.
5. Je geeft ons een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die nodig zijn bij het opzetten en
uitvoeren van onze zoekmachine-optimalisatiedienst. Je verleent jouw volledige medewerking en
geeft ons toegang tot jouw website-CMS, Google Analytics account en Google Search Console
met een eigen login. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, delen deze
niet met anderen of openbaren deze niet, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de
overeenkomst en onze werkzaamheden.
6. Als jij wijzigingen op jouw website wilt aanbrengen, dan is het verstandig dit met ons te
overleggen. Wij adviseren je in ieder geval de wijzigingen van onze adviezen door te voeren. Jij
bent zelf verantwoordelijk om de wijzigingen die uit ons advies naar voren komen door te voeren.

8. Conversie-optimalisatie
Wat mag je verwachten van onze conversie-optimalisatiedienst en wat wij van jou verwachten.
1. Voor onze conversatie-optimalisatiedienst kunnen wij geen garanties geven over de resultaten.
Alle mededelingen van ons over mogelijke resultaten zijn indicatief.
2. In verband met de aard van onze diensten zijn wij onderworpen en gebonden aan de regels,
richtlijnen, het beleid en de technologie van derden, zoals Google. Wij voeren alle werkzaamheden
volgens deze regels, richtlijnen, beleid en technologie uit.
3. Onze conversie-optimalisatiedienst mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden en mag
niet in strijd zijn met het recht of de fatsoensregels.
4. Je geeft ons een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die nodig zijn bij het opzetten en
uitvoeren van onze conversie-optimalisatiedienst. Je verleent jouw volledige medewerking en
geeft ons toegang tot jouw website-CMS, Google Analytics account en Google Search Console
(Webmaster Tools) met een eigen login. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, delen deze
niet met anderen of openbaren deze niet, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de
overeenkomst en onze werkzaamheden.

9. SEO-abonnementen
Over de inhoud, invulling en afspraken rondom ons maandelijkse SEO-abonnement.
1. Je kunt een SEO-abonnement bij Bureau Bliksem afnemen. Met een SEO-abonnement krijg je
ondersteuning en advies op het gebied van SEO en/of conversie-optimalisatie.
2. De minimale duur van een abonnement is 3 maanden. Deze periode van 3 maanden kun je
gebruiken binnen 1 jaar. Het minimaal af te nemen aantal uren is 1 uur per maand. Als je het
abonnement wilt pauzeren dan moet je dat minimaal 2 dagen voor de volgende maand per e-mail
doorgeven aan Bureau Bliksem.
3. Inbegrepen bij deze dienst is: maandelijkse rapportage van de posities in Google, advies voor
verbetering posities, wijzigingen in tekstuele onderdelen van de website, lichte technische
wijzigingen, inrichten en analyseren van Google Analytics en Google Search Console en periodiek
overleg.
4. Deze dienst wordt alleen aangeboden in de vorm van een abonnement. We spreken vooraf een
aantal uren met elkaar af. Extra uren worden achteraf gefactureerd. Op de betaling zijn onze
betalingsvoorwaarden van toepassing.
5. Wij geven geen garanties ten aanzien van resultaten. Wij hebben een inspanningsverplichting. Dit
betekent dat wij er alles aan doen om bepaalde resultaten te behalen, maar wij geven hiervoor
geen garanties.
6. Je geeft ons een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die nodig zijn bij het opzetten en
uitvoeren van onze conversie-optimalisatiedienst. Je verleent jouw volledige medewerking en
geeft ons toegang tot jouw website-CMS, Google Analytics account en Google Search Console
(Webmaster Tools) met een eigen login. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om, delen deze
niet met anderen of openbaren deze niet, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en onze werkzaamheden.
7. Wij facturen onze abonnementen maandelijks, vooraf.
8. De facturen van onze abonnementen kun je betalen via een bank- of giro-overschrijving of via iDeal.

10. Tarieven
Dit zijn meestal de kleine lettertjes. Wij zijn hier liever duidelijk in. Hoe zit het met de tarieven die we
rekenen?
1. Bureau Bliksem werkt zoveel mogelijk op basis van een vaste prijs. Indien wij een vaste prijs met
elkaar hebben afgesproken en werkzaamheden verrichten of diensten leveren die wij niet met
elkaar afgesproken hebben in de overeenkomst, dan brengen we deze extra werkzaamheden of
diensten apart in rekening. Extra werkzaamheden berekenen wij volgens onze standaardtarieven.
2. Al onze tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, verzendkosten enz.
3. Wij mogen onze tarieven wijzigen indien dit nodig is in verband met bijvoorbeeld
wetswijzigingen. Een tariefswijziging gaat direct in. Deze wijzigingen gelden dan ook voor bestaande overeenkomsten. Wij zullen jou per via e-mail op de hoogte brengen van een tariefswijziging en de ingangsdatum.

11. Levering
Over leveringstermijnen en jouw verantwoordelijkheid na oplevering van ons werk.
1. Al onze (op)leveringstermijnen zijn indicatief. Als in een offerte of in de overeenkomst een leveringstermijn staat dan heb je geen recht op een schadevergoeding als wij deze termijn niet nakomen. Als wij een leveringstermijn niet nakomen dan stel je ons schriftelijk in gebreke en geef je een redelijke termijn om alsnog te leveren.
2. We verwachten dat je onze geleverde diensten, werkzaamheden, teksten enz. binnen 5 werkdagen controleert op onder andere onjuistheden en onzorgvuldigheden. Als je binnen 5 werkdagen geen feedback, herzieningen of een andere vorm van tegenbericht aan Bureau Bliksem
hebt gegeven, dan is sprake van levering en gaan wij over tot facturering. Kun je niet binnen 5 werkdagen feedback geven, laat dit dan binnen die 5 werkdagen per e-mail of telefonisch weten. We kunnen dan een andere termijn afspreken.
3. Naar alle redelijkheid zullen er tot twee feedbackmomenten plaats vinden tijdens de uitvoering van de opdracht.

12. Beëindiging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst en annuleringskosten
Voor het uitzonderlijke geval dat een van ons beiden de opdracht wil beëindigen.
1. Als jij de opdracht intrekt en/of onze overeenkomst voortijdig beëindigt, dan brengt Bureau Bliksem in
rekening:
• De kosten die voortvloeien uit eventueel door Bureau Bliksem voor de vervulling van de
opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden;
• Alle kosten die wij tot dan gemaakt hebben;
• Gereserveerde tijd.
2. De overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kun je tussentijds niet kosteloos
annuleren, tenzij zich een situatie voordoet zoals omschreven in sub 3 van dit artikel.
3. Je kunt de overeenkomst tussentijds, schriftelijk, opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand, indien:
• Wij onze verplichten niet nakomen en wij ook niet reageren op jouw ingebrekestelling
waarin je ons een termijn hebt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen;
• Je kunt aantonen dat het door slechte economische omstandigheden van de locatie en/of
vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeft niet verantwoord is om de
overeenkomst voort te laten duren;
• Indien de locatie en/of vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeft sluit;
• Indien Bureau Bliksem faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
• Bureau Bliksem (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wanneer surseance van
betaling verleend wordt;
• Wij onze onderneming staken of ons bedrijf geliquideerd wordt;
4. Als je een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert dan mogen wij eventuele
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd of bestelde en gereedgemaakte zaken – inclusief
eventuele afvoer- en afleveringskosten – en eventuele gereserveerde (arbeids)tijd bij jou in
rekening brengen.
5. Wij mogen de uitvoering van de overeenkomst en onze werkzaamheden per direct beëindigingen
of opschorten als:
• Je jouw verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig
nakomt;
• Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden die
ons een goede grond geven te vrezen dat je jouw verplichtingen niet zal nakomen;
6. Wij mogen de overeenkomst ook eerder ontbinden als zich omstandigheden voordoen waaruit
blijkt dat wij de overeenkomst onmogelijk kunnen nakomen of dat het niet redelijk is om dat van
ons te vragen.
7. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn al onze vorderingen direct opeisbaar.
8. Als wij de nakoming van jouw verplichtingen opschorten, kunnen wij nog altijd aanspraak maken
op onze aanspraken uit de wet en onze overeenkomst.
9. Schorten wij de overeenkomst op of ontbinden wij deze, dan hoeven wij geen schadevergoeding
te betalen.
10. Als de ontbinding aan jou te wijten is dan mogen wij van jou een schadevergoeding verlangen,
inclusief eventuele kosten die daardoor direct of indirect ontstaan zijn.
11. Als je jou verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt dan mogen wij de
overeenkomst per direct ontbinden zonder dat wij jouw een schadevergoeding moeten betalen. Jij
bent dan wel schadeplichtig (omdat je een wanprestatie hebt gepleegd).
12. Als wij de overeenkomst tussentijds opzeggen dan zullen we ervoor zorgen dat werkzaamheden
die we nog moet uitvoeren aan een derde worden overgedragen, tenzij we de opzegging aan jou
kunnen toerekenen. Als aan het overdragen van onze werkzaamheden extra kosten zijn verbonden
dan brengen wij deze kosten bij je in rekening.
13. In de volgende gevallen hebben wij het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen of te
annuleren, zonder dat wij hiervoor een schadevergoeding aan jou moeten vergoeden:
• Liquidatie;
• (Aanvraag van) surseance van betaling of faillissement;
• Beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van jou;
• Schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw
vermogen kunt beschikken.
14. Bureau Bliksem kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan altijd schriftelijk opzeggen
met een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in dit artikel.
In dat geval mag Bureau Bliksem direct de overeenkomst beëindigen of opschorten.

13. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst
Iets veranderen aan onze afspraken kan, hier staat hoe we dat samen oppakken.
1. Als blijkt dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld moet worden dan overleggen we dat met
elkaar.
2. Door een wijziging of aanvulling in de overeenkomst kan het gebeuren dat een leveringstermijn
gewijzigd moet worden. Wij zullen je hierover informeren.
3. Als de wijziging of aanvulling financiële gevolgen heeft, dan zullen wij je hierover informeren.
4. Wij zijn niet verplicht om akkoord te gaan met een wijziging of aanvulling in de overeenkomst. Een
aanvulling of wijziging mogen wij altijd weigeren. Weigeren wij een wijziging of aanvulling dan heb
je nooit recht op een schadevergoeding. Ook is dat geen reden om de overeenkomst met ons te
ontbinden of te beëindigen.
5. Een wijziging of aanvulling is alleen geldig als wij deze schriftelijk aan jou bevestigd hebben

14. Betaling en incassokosten
Nu wordt het echt serieus. Niet om vervelend te zijn, integendeel. Door dit vast te leggen, is voor ons beiden
duidelijk hoe we de betaling afspreken.
1. De betalingstermijn voor onze facturen is 14 dagen na factuurdatum. Facturen kun je betalen via
iDeal of bank- of giro-overschrijving.
2. Bij langdurige opdrachten mogen wij maandelijks, achteraf, factureren. Een samenwerking in
abonnementsvorm wordt vooraf gefactureerd, aan het eind van de voorafgaande maand.
3. Onze facturen sturen wij per voorkeur digitaal, per e-mail toe.
4. Bureau Bliksem mag een aanbetaling vragen. Bij opdrachten hoger dan €1000,- vragen wij altijd een
aanbetaling van 50%. Op een aanbetaling zijn onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing.
Als wij een aanbetaling vragen dan moet je deze binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst betalen. Zolang wij de aanbetaling niet hebben ontvangen starten wij niet met onze
werkzaamheden. Wij schorten onze werkzaamheden op totdat wij jouw aanbetaling ontvangen
hebben.
5. Ben je het niet eens met een factuur of het factuurbedrag? Dan krijg je daarmee geen uitstel om te
betalen. De factuur betaal je gewoon binnen de betalingstermijn.
6. Als je te laat betaalt dan zullen wij, nadat wij jou minimaal een keer een aanmaning hebben
gestuurd, de rente en incassokosten bij jou in rekening brengen. Wij mogen alle
(buitengerechtelijke) kosten bij jou in rekening brengen.
7. De incassokosten zijn 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 100,-. Over de
incassokosten moet jij ook de wettelijke handelsrente betalen. De wettelijke handelsrente
bedraagt 1% per maand dat jij te laat bent met betalen.
8. Wij hebben het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen
op de kosten, vervolgens op de wettelijke rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren, als je een
andere volgorde voor de toekenning van de betaling wilt. Wij kunnen de volledige betaling van de
hoofdsom weigeren, als jij daarmee niet ook meteen de rente en incassokosten betaalt.
9. Je mag het door jou aan ons verschuldigde bedrag niet verrekenen.
10. Als de overeenkomst door meerdere personen is aangegaan, dan is ieder van deze personen
hoofdelijk aansprakelijk voor de (tijdige) betaling van onze facturen.
11. Als je een betalingsachterstand hebt, dan mogen wij onze werkzaamheden staken of opschorten
totdat jij alle openstaande bedragen, inclusief de incassokosten en rente, volledig betaald hebt.
15. Aansprakelijkheid
Voor wanneer je van mening bent Bureau Bliksem ergens voor aansprakelijk te stellen.
1. Mochten wij aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is
bepaald.
2. Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade, die ontstaan is doordat wij zijn
uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of
informatie.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die een derde verricht, zoals Google.
4. Mochten wij aansprakelijk zijn, voor wat voor schade dan ook, dan zijn wij dat alleen voor
directe schade.
5. Onder directe schade verstaan wij:
• De redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen;
• Kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen uit de Overeenkomst
nakomen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden;
• De kosten ter voorkoming of beperking van schade, mits jij kunt aantonen dat deze kosten
hebben geleid tot de beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden.
6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade verstaan wij onder
andere: gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. Als wij aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het
factuurbedrag. Bij opdrachten langer dan 3 maanden is onze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat wij de afgelopen 3 maanden bij jou in rekening hebben gebracht, met een maximum
van € 2.500,-. In ieder geval is onze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag dat wij van
onze verzekeraar krijgen.
8. Aansprakelijk stellen doe je binnen 1 jaar na ontdekking van onze aansprakelijkheid. Als je ons
na deze periode aansprakelijk stelt dan heb je geen recht meer op een schadevergoeding.
9. De beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien jouw schade te wijten is aan onze
opzet of grove schuld.
16. Overmacht
Overmacht, we ontkomen er niet aan. Als het gebeurt tenminste. Dat ene uitzonderlijke geval. Daar gaat dit
onderdeel over.
1. Wij hoeven onze verplichtingen niet na te komen als er sprake is van een omstandigheid waarop
wij geen invloed hebben, en ook niet als volgens de wet een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor onze rekening komen.
2. Onder overmacht verstaan wij: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen
uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen
in ons bedrijf, onze leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze
Overeenkomst vallen hier ook onder. Wij kunnen ons ook op overmacht beroepen als de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze
verbintenis hadden moeten nakomen.
3. Wij kunnen tijdens de overmacht periode onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan mogen wij, en jij ook, de overeenkomst
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Als wij tijdens het intreden van overmacht onze verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk
zijn nagekomen of deze kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk het na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, mogen wij dat gedeelte apart factureren. Je betaalt deze
factuur dan gewoon, alsof sprake was van een aparte overeenkomst tussen ons.
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor overmacht situaties zoals stakingen bij PostNL, telefoondienst
of internetprovider.
6. Bureau Bliksem is niet verantwoordelijk indien wij onze diensten of werkzaamheden niet op tijd of
volledig kunnen uitvoeren door omstandigheden die gelegen zijn bij derden, zoals Google of
social media websites.
17. Auteursrechten
Op werk dat wordt gecreëerd, rust automatisch auteursrecht. Hoe we daarmee omgaan, vind je hier.
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten blijven bij ons. Je erkent deze
rechten en je zult geen inbreuk maken op onze auteursrechten.
2. Alle door ons verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, software,
applicaties, concepten, trainingsmaterialen etc., mogen alleen door jou/jouw bedrijf gebruikt worden.
Je mag ze niet kopiëren, namaken, tonen aan derden of hanteren anders dan voor eigen gebruik.
3. Als Bureau Bliksem teksten of andere werken in de zin van de Auteurswet aan jou levert, dan verleent
Bureau Bliksem jou bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel
uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Hierna behouden wij onze auteursrechtelijke
bevoegdheden. De licentie geldt alleen voor gebruik van het betreffende werk door jouzelf, of voor
jouw rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan tenzij wij schriftelijk toestemming
hebben gegeven. Over elk ander gebruik maken wij aparte afspraken met elkaar. Dit geldt ook voor
plaatsing van de tekst in wat voor ander medium ook dan waarvoor hij volgens de opdracht
geschreven is.
4. Naamsvermelding wordt in principe niet geëist door Bureau Bliksem. Wel kan Bureau Bliksem het recht op
naamsvermelding opgeven of eisen dat gebruikgemaakt wordt van een pseudoniem.
5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst of werk die niet de goedkeuring van Bureau Bliksem
krijgt, kunnen wij het gebruik van onze tekst of werk verbieden.
6. Als je inbreuk maakt op onze auteursrechten, zullen wij een schadevergoeding vragen. Als inbreuk
op het auteursrecht van Bureau Bliksem wordt beschouwd:
• Publicatie van onze teksten of werken voor een ander gebruik dan overeengekomen;
• Hergebruik van onze teksten of werken zonder toestemming;
• Aantasting van onze teksten of werken;
• Publicatie zonder naamsvermelding, als we naamsvermelding zijn overeengekomen.
7. Proefteksten en/of voorstellen blijven te allen tijde in eigendom van Bureau Bliksem.

18. Eigendomsvoorbehoud
Jouw eigendom, mijn eigendom, wanneer geldt wat?
1. Alles dat wij aan jou geleverd hebben blijft ons eigendom totdat je jouw verplichtingen uit de
overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bent nagekomen.
2. Alles wat onder ons eigendomsvoorbehoud valt mag je niet verkopen of verpanden. Als iemand
beslag legt op iets wat onder ons eigendomsvoorbehoud valt dan moet je dit zo snel mogelijk aan
ons doorgeven. Wij verwachten van jou, dat je alles wat onder ons eigendomsvoorbehoud valt
veiligstelt. Dit betekent dat je al deze zaken verzekert tegen bijvoorbeeld brand, ontploffings – en
waterschade of diefstal. Als wij jou hierom vragen, moet je ons de polis van deze verzekering laten
zien. Als jij een vergoeding krijgt van de verzekering dan hebben wij het recht op deze vergoeding.
3. Bureau Bliksem heeft de vrijheid om opgeleverde zaken te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

19. Vertrouwelijkheid
Voor ons vanzelfsprekend, maar wel goed om helder over te zijn.
1. Wij houden alle vertrouwelijke informatie geheim. Informatie is vertrouwelijk als dit door jou is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die al in het openbaar
bekend is of informatie die wij in een gerechtelijke procedure moeten brengen, vallen hier niet
onder.

20. Klachten
Wij doen alles om ze te voorkomen, maar als er toch eens klachten zijn…
1. Als je een klacht hebt over onze diensten, werkzaamheden of een factuur dan moet je deze binnen
1 maand na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven. Is deze
termijn verstreken dan vervallen jouw rechten, en gaan wij ervan uit dat jij tevreden bent met onze
diensten, werkzaamheden of onze factuur juist is. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen 2
weken af te handelen. Als wij een langere termijn nodig hebben dan ontvang je van ons bericht.
2. Als je een klacht hebt, dan moet je jouw verplichtingen wel nog steeds nakomen, tenzij wij de
klacht terecht vinden.
3. Is jouw klacht terecht, dan kiezen wij of wij het factuurbedrag wijzigen, onze diensten of
werkzaamheden verbeteren of opnieuw uitvoeren.
4. Als je een klacht hebt over het beleid, technologie, richtlijnen enz. van derden, zoals Google, dan
dien je jouw klacht in bij deze derde.
21. Geschillen en bevoegde rechter
Dit voorkomen we natuurlijk al helemaal. Maar ook dit is goed om vast te leggen.
1. Op al onze overeenkomsten, diensten, producten en facturen is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook als jij in het buitenland bent gevestigd. Wij sluiten de toepassing van het
Weens Koopverdrag volledig uit. De rechter in onze vestigingsplaats is uitsluitend bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Wij gaan pas naar de
rechter als wij geprobeerd hebben om het geschil onderling op te lossen.